Euroopan muuttoliikeverkoston 27.9.2010 pidetyn kansallisen seminaarin antia

 

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMV) Suomen yhteyspisteen kansallinen seminaari "Työperusteisen maahanmuuton monet kasvot" järjestettiin maanantaina 27. syyskuuta Eurooppasalissa. Seminaarin teemaa käsiteltiin Euroopan muuttoliikeverkoston EU-jäsenmaissa vuonna 2010 toteuttamien teematutkimusten kautta. Samalla julkistettiin yhteisjulkaisu tutkimusten Suomen tuloksista. Seminaari keräsi n. 80 kiinnostunutta osallistujaa sekä muutamia median edustajia.  

Seminaarin avasi Sisäasianministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Puheessaan hän antoi laajan katsauksen Suomen maahanmuuton historiaan ja nykytilaan.

 

Pääesityksen seminaarissa piti kansainvälisen muuttoliiketutkimuksen huippuasiantuntija Dr. Howard Duncan, joka on kansainvälisen Metropolis-projektin toimitusjohtaja. Kanadalaisen Duncanin aiheena oli kilpailu koulutetusta maahanmuuttajatyövoimasta. Hän lähestyi aihetta monesta eri näkökulmasta erittäin mielenkiintoisella tavalla kertomalla niin Kanadan kokemuksista kuin myös maailmanlaajuisen muuttoliikkeen dynamiikasta sekä demografian vaikutuksesta tähän. Duncanin esityksestä voi lukea hyvän tiivistelmän Monitori-lehden verkkosivuilta.

Howard Duncanin esitystä työperusteisen maahanmuuton tematiikasta kommentoi Mária Temesvári EMV:n Itävallan yhteyspisteestä. Tämän lisäksi hän esitteli avainlukuja ja trendejä Itävallan maahanmuutosta.

Márian esitys

 

Tämän jälkeen seurasi Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen yhteyspisteen esittely jossa taustoitettiin koko verkoston toimintaa ja käytiin läpi vuoden 2010 työohjelmaa.

Seuraavaksi ylitarkastaja Riikka Asa Suomen yhteyspisteestä esitteli vuoden 2010 teematutkimusten tuloksia Suomen osalta ja kertoi juuri ilmestyneestä yhteisjulkaisusta, jossa molemmat tutkimukset on yhdistetty yksiin kansiin. Tähän julkaisuun on pyydetty mielipidekirjoituksia työperusteisen maahanmuuton kanssa eri tavoin kosketuksissa olevilta asiantuntijatahoilta. Tämä on yksi tapa, jolla Euroopan muuttoliikeverkosto käytännössä toteuttaa tavoitettaan kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi käsittelemistään asiakokonaisuuksista.

Riikan esitys

Julkaisu: Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä?

  

Lounaan jälkeen seminaari jatkui ulkomaisten sairaanhoitajien rekrytointitarpeen ennustusmalleja käsittelevän kansainvälisen tutkimusprojektin, RN4CAST:in esittelyllä. Esityksen piti tutkija Virpi Jylhä Itä-Suomen yliopistosta.

Virpin esitys

 

Seuraavksi seminaariyleisö sai tutustua rekrytointiin ja henkilöstökonsultointiin erikoistuneen yrityksen, OPTEAMin integroivaan lähtömaakoulutusprojektiin, joka toimii esimerkkinä hyvistä käytänteistä ulkomailta rekrytoitaessa. Minna Vanhala-Harmanen ja Susanna Hart esittelivät projektin jossa Filippiineiltä rekrytoitiin Suomeen lähi- ja sairaanhoitajia sekä kokkeja. Suomen työelämään ja yhteiskuntaan sopeutumiseen tähtäävä koulutus aloitettiin jo Filippiineillä, jotta Suomeen tulevilla henkilöillä olisi saapuessaan jo hyvät perustiedot, jota sitten voidaan täydentää. Koulutuksen osa-alueisiin kuuluu mm. työelämävalmennus, kulttuuri- ja työyhteisövalmennus sekä kielikoulutus.

Minnan ja Susannan esitys  

 

Tämän jälkeen EMV:n Suomen yhteyspisteen johtaja Kielo Brewis esitteli verkoston näkymiä vuosille 2011 ja 2012. Yhtenä tärkeänä muuttoliikeverkoston tehtävänä Kielo nosti esiin Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen seurannan joka kuuluu osana verkoston tuottamaan vuosittaiseen politiikkaraporttiin. Tämän lisäksi hän kannusti kansallisen verkoston jäseniä olemaan aktiivisia ja esittämään ehdotuksia tulevien vuosien teematutkimusten aiheiksi.

Kielon esitys

 

Seminaarin esitysosuuden päättivät pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto MONIHELIn hallituksen puheenjohtajan Shabbir Mohammadin ja tutkija Sanna Saksela-Bergholmin esitykset. Shabbir esitteli MONIHELIn toimintaa ja painotti maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyön tärkeyttä, jotta heidän äänensä saadaan paremmin kuuluviin eri maahanmuuttofoorumeilla sekä politiikan valmistelussa. Sanna kertoi väitöskirjastaan jossa hän on tutkinut maahanmuuttajien yhdistystoimintaa kotoutmisen edesauttajana.

Shabbirin esitys

Sannan esitys

Sannan väitöskirja: Immigrant Associations in the Metropolitan Area of Finland: Forms of Mobilisation, Participation and Representation 

 

Seminaarin lopuksi yleisö sai esittää kysymyksiä puhujille; Howard Duncan sai niistä suurimman osan ja aiheista voidaan maininta mm. kolmannen sektorin toiminta Kanadassa sekä yleisesti miten tulisi ehkäistä kielteistä asenneilmapiiriä maahanmuuttoa kohtaan, joka toistuu monissa maissa.

Koskien kolmannen sektorin toimintaa Kanadassa, Howard vastasi että yksi avain onnistumiseen on tiivis yhteistyö viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä; tähän liittyy mm. se että valtio ostaa kansalaisjärjestöiltä palveluita esim. kielikoulutusta. Toinen asia on maahanmuuttajien sitouttaminen omaan kotoutumiseensa, tämä auttaa heitä itseään sekä koko maata.

Kysymykseen miten tulisi ehkäistä kielteisen asenneilmapiirin syntymistä maahanmuuttoa kohtaan Howard vastasi että maahanmuuttoa kritisoivia tahoja tulee kuunnella ja ottaa huomioon eikä vain leimata heitä heti rasisteiksi. Hallitusten tulisi ottaa vetovastuu julkisesta mielipiteestä ja paremmin selittää kansalaisille miten maahanmuutto vaikuttaa heidän elämäänsä, korostaa hyötyjä mutta myös tuoda esille mahdolliset haitat ja ongelmat, jotta ihmiset voisivat luottaa että politiikkaa tehdään heidän tarpeisiin laajalla perspektiivillä ja pidemmällä tähtäimellä. Lainsäädäntöä tulisi myös kehittää johdonmukaisesti ja Howard painotti erityisesti tasapainoisen julkisen keskustelun tärkeyttä.

 

Muutamia kuvia seminaarista.

Yleiso
Kielo
Seminaarin avasi sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, jolle EMV:n Suomen yhteyspisteen johtaja Kielo Brewis ojensi uunituoreen tutkimuksen maahanmuutosta työvoimapulan ratkaisijana.
Howard Duncan
Kansainvälisen Metropolis-hankkeen toimitusjohtaja Howard Duncan.